بازگشت

امين


هشت سالت شد و امام شدي
منبع فيض ناتمام شدي

نه فقط دوست،بين دشمن هم

مورد لطف و احترام شدي

هم به زهد و عبادت بسيار

هم به علم وعمل به نام شدي

مثل جدّت نبي ((امين))شدي و

مثل جدّت علي گرام شدي

مثل جدّت حسن كريم شدي

با گداها چه خوش مرام شدي

گربخواهم تو را خلاصه كنم

مظهر تام نـُـه امام شدي

با مرامت ميان دشمن هم

صاحب بنده و غلام شدي

كوري چشم((ابن أكثم)) ها

شامل برترين مقام شدي

آنچه را دروجود خوبان است

يك تنه صاحب تمام شدي

خط به خط جامعه كلام خداست

((مظهرُالله ِ في الكلام)) شدياي شكوه رفيع آزادي...!!!

السلام عليك ياهاديدهمين پيشواي دين خدا

پدر و مادرم فداي شما

كوري هركه كرده بي ادبي

نيست زيباترازنقي لقبي

وجه تسميه عشق يا نقي است

ذكرتسبيح عشق يا نقي است

دهمين كشتي نجات توئي

روح قد قامت الصلاة توئي

عشق درهاله ي پناه تو بود

شيرهم عاشق نگاه تو بود

اي تجلـّي ناطق قرآن

اي پناه همه گنه كاران

اي دليل نزول هر باران

نسل پاكت سلاله ي خوبان

نسل تان مجمع صفات خداست

بازگشت همه به سوي شماست

اي امام غريب سامرا

گفتم از مدح تو كمي،اما...

عمرتو تا كه رو به پايان شد

دردلت روضه ها نمايان شد

***

دردلت لحظه هاي آخر عمر

كوهي از غصه ها وازغم هاست

چه بگويم ، خودت كه ميداني

زهر ارث سلاله ي زهراستدر روايات ما چنين نقل است:

كه تو را برده اند بزم شراب

شكر ، باتو نبوده در اين بزم

نه رقيه ، نه زينب و نه ربابشكرحق ، درميان مردم شهر

حرمت خانواده أت نشكست

طفل شش ماهه أت نشد پرپر

يا كه شمري به سينه أت ننشستسارباني نبود واز دستت

كسي انگشتري نبرد آقا

سرتوروي نيزه ها كه نرفت

خيزران بر لبت نخورد آقابي كفن نيستي وشكرخدا

پسرت هست تا كند كفنت

گرچه با زهر كين شهيد شدي

تيرباران نشد ولي بدنت

***

چه بگويم،كه روضه بسياراست

كارعالم بدون تو زار است

اي هدايت گر پر از رحمت

بر همه دشمنان تو لعنت

دست مارا بگير ، گمراهيم

((ازتوحسن ختام مي خواهيم))


***