بازگشت

آه جانسوز


آسمان را آه جانسوزت ز پا انداخته
مادرت را باز در هول و ولا انداختهكاري از دست طبيبان بر نمي آيد غريب !

در كنار بستر تو ، مرگ جا انداختهپوستي بر استخوان داري به زهرا رفته اي

خون ِ دل خوردن تو را از اشتها انداختهرفته رفته حجره ات گودال سرخي مي شود

زهر لبهاي تو را از ربنا انداختهتشنگي بي رحم تر از نيزه ي زير گلوست

تارهاي صوتي ات را از صدا انداختهجام مي شرمنده ي اندوه چشمانت شده

ماجرا را گردن شام بلا انداختهشام گفتم، خيزران آمد به يادم "واي واي"

گريه ها را ياد طشتي از طلا انداخته
***