بازگشت

هادي دين


آقا شما نشانه بر حق داوري

هادي دين زلاله نسل پيمبري

در آفرينش تو خدا يك دليل داشت

الحق كه از تمام نظر مثل حيدري

هستي چكيده اي ز مصيبات اهل بيت

ما را به سمت روضه ارباب ميبري

دستي بريده شد ز ابوالفضل و بعد از آن

بر زائران بريده شده دست ديگري

جاي مغيره را متوكل گرفته است

در روضه هاي كوچه تو مانند مادري

***