بازگشت

ابن الرضاي دوم


بالاتري ز مدح و ثنا أيها النقي

ابن الرضاي دوم ما أيها النقيبا حبّ تو عبادت ما عين بندگي ست

هادي آل فاطمه يا أيها النقيدارم ولي شناسي خود را ز نور تو

مولاي من ولي خدا أيها النقيبا آن نقاوت نقوي يك نگاه كن

پاكيزه كن وجود مرا أيها النقيبا صد اميد همچو گدايان سامرا

پر مي كشيم سوي شما أيها النقيبخشنده تر ز حاتم طائي تويي تويي

مسكين ترم ز هرچه گدا أيها النقيمن هرچه خواستم تو عنايت نموده اي

يك حاجتم نگشته روا أيها النقيگردد جواني ام همه ترويج مكتبت

جانم شود فداي تو يا أيها النقيبايد براي غربت تو بي امان گريست

با ناله هاي حضرت صاحب زمان گريستشرمنده از قدوم تو چشمان جاده بود

دشمن سواره آمد و پايت پياده بودآن ناخن شكسته و آن كاروان سرا

توهين به ساحت تو برايش چه ساده بودباراني ست از غم تو چشم سامرا

با ديدن تو اشك ملك بي اراده بودوقتي كه آسمان ز غمت سينه چاك شد

ديدي كه عرش سر روي زانو نهاده بودزهر ستم چه با جگر پاره پاره كرد

ديگر نفس ... نفس ... به شماره فتاده بودشكر خدا كه دشمن تو خيزران نداشت

هر چند دل ، شكسته از آن بزم باده بودآقا بيا و با دل غرق به خون بخوان

از آن سه ساله كه پدر از دست داده بودجانش رسيد بر لبش از ضربه هاي چوب

وقتي كنار طشت طلا ايستاده بودآرام قلب خسته اش از دست رفته بود

چشم به خون نشسته اش از دست رفته بود


***