بازگشت

«صفاي مدينه»


امشب فزوده اند صفاي مدينه را
نور خدا گرفته فضاي مدينه را
با جلوه هاي اشرقت الارض قدسيان
بستند چلچراغ سماي مدينه را
روح الامين بياد بهار نزول وحي
گلبوسه مي زند سرو پاي مدينه را
بيت النبي و گنبد خضرا و مسجدش
بخشيده لطف صحن و سراي مدينه را
در وادي قبا به تماشا نشانده اند
آن نخلهاي سبز قباي مدينه را
آن گونه خرم است كه گويي گشوده اند
بر هشت خلد پنجره هاي مدينه را
عطر و گلاب لاله بدين گونه دلپذير
تغيير داده حال و هواي مدينه را
نور جمال حضرت هادي است كه اينچنين
روشن چو روز كرده فضاي مدينه را
ماهي دگر به محور خورشيد عشق تافت
تا روشني دهد همه جاي مدينه را
آنسان كه بود هجرت والاي احمدي
تاريخ ساز شهر و بناي مدينه را
اين وارث رسول هم از راز هجرتش
تا سامرا رساند صفاي مدينه را
گلبانگ شادي است بگوش فرشتگان
فرياد مكه را و نداي مدينه را
كاين ماه جلوه اي ز جمال محمد است
ابن الرضاي دوم آل محمد است

***