بازگشت

مظهر جلال


اي ماه، مستنير ز نور لقاي تو
خورشيد كسب فيض كند از ضياي تو
اي خاص و عام از كرمت برده صبح و شام
پيوسته فيض از سر خوان عطاي تو
اي جبرييل مير ملك پيك انبياء
خدمتگذار بر در دولتسراي تو
اي عاشر الائمه علي النقي كه هست
چشم اميد خلق به مهر و وفاي تو
اي پور پاك معني جود وكرم جواد
حاتم هزار بار خجل از ثناي تو
اي مظهر جلال و جمال خداي فرد
شد طوطياي چشم ملك خاك پاي تو
در هر دو كون خرم و شاد است و رستگار
در دل هر آنكه داشت فروغ ولاي تو
خوفش ز آفتاب جز اين است بي سخن
در دهر هر كه زيست به تحت لواي تو
تا مدفن شريف تو شد سرّ من رأي
جان بخش و غم زداي شد از صفاي تو
زد طعنه بر بهشت برين هر كسي كه ديد
آن گنبد منور و صحن وسراي تو
اي هادي هدايت دين مبين حق
اي آنكه مدح خوان تو باشد خداي تو
(علامه) با بضاعت فكرش كجا سزد
انشا كند چكامه مدح و ثناي تو

***