بازگشت

مي مستانه


بده ساقي مي مستانه ام امشب
كه مشتاق رخ جانانه ام امشب
بپا كن عشرتي ديگر پي شادي
به يمن مقدم فرخنده ي هادي
دهم حجت ز لطف حضرت باري
پديد آمد كه دين حق كند ياري
چراغاني شده بيت جواد امشب
پيمبر با علي گرديده شاد امشب
مكن غفلت مكن غفلت بزن جامي
به يمن اينچنين فرخنده ايامي
امامي كز سوي حي خبير آمد
ميان عيد قربان و غدير آمد
درود حق به هادي وبه ميلادش
به باب او جواد و جمله اجدادش

***