بازگشت

لطف امام هادي


لطف امام هادي و نور ولايتش
ما را اسير كرده به دام محبتش
بر لطف بي كرانه اوبسته ايم دل
امشب كه جلوه گر شد خورشيد طلعتش
منت خداي را كه به ما كرده مرحمت
توفيق برگزاري جشن ولادتش
تبريك باد بانوي كبري سمانه را
كين غنچه بر دميد ز گلزار عصمتش
ماه تمام و نيمه ذي حجه مطلعش
خير كثير وكوثر قرآن بشارتش
اين است آن امام كه تقدير ايزدي
بعد از جواد داده مقام امامتش
اين است آن امام كه ذرات كائنات
اقرار كرده اند به جود و كرامتش
اين است آن امام كه در بركة السّباع
شيران شوند رام و گذارند حرمتش
اين است آن امام كه از نقش پرده هم
ايجاد شير زنده كند حكم قدرتش
اين است آن امام كه دشمن به چند بار
رخسار عجز سوده به درگاه عزتش
سر تا به پاي عاطفه و مرحمت ولي
دشمن به لرزه آمده از برق هيبتش
آن سومين ابوالحسن از خاندان وحي
چون سه علي ديگر باشدعبادتش
افزون زريگهاي بيابان عطاي او
بيش از ستاره هاي درخشان فضيلتش
مائيم و دست و دامن آن حجت خدا
چون نااميد كس نشود از عنايتش
گرديده ايم جمع به ذيل لواي او
افكنده ايم دست به دامان رحمتش
از آستان قدس رضا هديه مي كنيم
آه دلي به غربت و اشكي به تربتش
يارب بحق فاطمه با فتح كربلا
بگشا بروي ما همه راه زيارتش
از لطف آن امام (مؤيد) مؤيد است
كو رانشان خدمت آل محمد است

***