بازگشت

آزادي نمي خواهم


در پادگان غربتش ماندم، از غصه آزادي نمي خواهم

وقتي حريمش رنگ غم دارد، من رنگ آبادي نمي خواهمگرچه كبوتر در قفس دائم، فكر و خيالش روز آزادي است

من جلد صحن سامرا هستم از بند، آزادي نمي خواهمهر عاشقي از چاي اين جا خورد، زير لبش اين جمله را مي گفت:

ته مانده ي چاي شما عشق است، حلواي بغدادي نمي خواهمعشاق دورش گرچه كم اما، در رتبه هريك لشكري هستند

شاگرد عشاق حرم هستم، شيرين و فرهادي نمي خواهموقتي اذان ديگران صوتش آمد ميان صحن ها گفتم:

يارب همين حس شنيدن را هرچند تو دادي... نمي خواهمزيباترين نام جهان هادي، ذكرم شده در هر زمان هادي

جز نام زيباي امام خود، اذكار و اورادي نمي خواهماصلا بهشت ارزاني زاهد، انعام جنت قسمت عابد

فرداي محشر من سكونتگاه، جز جنت الهادي نمي خواهمهستم اگر كوچك تر از اين عشق، بيمارم و در به در از اين عشق

من راضيم از عاشقش بودن، باور كن امدادي نمي خواهمخونم بريزد در حرم اي كاش، در صحن هاي محترم اي كاش

شمشير غير از حضرتش هرگز ،جز دوست صيادي نمي خواهم

***