بازگشت

بي نظير شديم


هنوز پرده نيانداختيم امير شديم

هنوز جلوه نكرديم بي نظير شديمفقير خانه مايند بندگان خدا

براي آنكه خداوند را فقير شديمغذاي سفره ما از تجليات خداست

شبانه روز ازين سفره بود سير شديمبلند شانه ما را بلا شكسته نكرد

از اشتياق خدا بود زود پير شديمهمين كه ريخته شد خون ما به جوش آمد

پس از شهيد شدن چند تا غدير شديمبه جان خويش خريديم درد را اما

براي دوستمان جوشن كبير شديماگرچه بسته شود دست ما ولي باز است

به دست بسته مان باز دستگير شديمقرار بود اگر حرف بد به ما بزنند

چرا شهيد شديم و چرا اسير شديم؟!!!درست وقت زمانش به آسمان رفتيم

نه زود آمده بوديم ما نه دير شديم

***