بازگشت

ربناي شما


آسمانيست جلوه هاي شما

روي چشمان ماست جاي شما


حضرت جبرئيل با بالش

طاق نصرت زده براي شما


هركسي كه شنيده گفته چنين

بي نظيرست ربناي شما


همه ي برگ هاي پاييزي

ميشود سبز زير پاي شما


با دو دستان خالي ام دارم

چشم اميد بر عطاي شما


و براي قيامتم كافيست

نخي از گوشه ي عباي شما


از مسير خطا برم گرداند

روشنايي رد پاي شما


افتخار تمام ما اين است

شده آقاي ما -گداي شما


شب براي خودش سليمان است

زائر صبح سامراي شما


عشق ما بر شما ارادي نيست

عشق ما جز امام هادي نيست


اي صفا بخش انجمن هادي

رونق ياس و ياسمن هادي


گل خوش عطر و بوي زيبارو

علت رويش چمن هادي


دهمين نور محض آل الله

پدر دومين حسن هادي


در جمال تو منعكس شده است

روشنايي پنج تن هادي


در قنوتت فرشته ها بودند

به دو دست تو بوسه زن هادي


بي نظيري در انتقاد و كلام

هستي استاد در سخن هادي


شير در پرده را كه جان دادي

روح تازه بده به من هادي


روز محشر در ازدحام بيا

نام ما را صدا بزن هادي


همه محتاج يك دعاي توايم

حاجت قلب مرد و زن هادي


واكن از كاروبار ما گره را

تا ببينيم ماه سامره را


آستانت هميشه پا بر جا

ابتدايت هميشه نا پيدا


اي علي چهارم شيعه

نوه ي اول امام رضا


ايها الهادي اي امام نقي

دهمين حجت اي امام هدي


صاحب اقتدار و شوكت حق

رهبر و مقتداي مذهب ما


با وجودت هميشه مينازيم

به تمام اهالي بالا


اعتقادات ما درست شده

با فرازهايي از دعاي شما


جامعه ساز ماست جامعه ات

نسخه ي رشد روح انسانها


نگذاري به سينه ها داغ

ديدن صحن سامرايت را


درزمانت سه بار شد تخريب

بارگاه شريف كرب و بلا


اي ولي خدا زبانم لال

تو كجا مجلس شراب كجا؟


ظرف غمهاي تو لبالب بود

اشك تو نذر اشك زينب بود

***