بازگشت

رحمة الله واسعه


ذوق و شوق و طراوت ام با تو

رونق شعر هيئت ام با تو

هرچه باشد من از تو ميگويم

سربلندي و عزت ام با تو

خواندني بود خواندني تر شد

خط به خط حكايت ام با تو

با نگاهت مرا مسلمان كن

كافرم من هدايت ام با تو

رنگ و بوي خدا گرفته به خود

لحظه هاي عبادت ام با تو

ضامن عاقبت به خيري من

گره خورده سعادت ام با تو

دوم ابن الرضاي اين عالم

پاي ميزان ضمانت ام با تو

تا قيامت غلامي ات بامن

در قيامت شفاعت ام با تورحمة الله واسعه هادي

گل خوشبوي "جامعه" هاديبا دعايت دعا رسيد به ما

با ولايت بها رسيد به ما

از غبار رسيدن ات آقا

مثل امشب دوا رسيد به ما

با نگاهت جهان به وجد آمد

از قدومت صفا رسيد به ما

شك ندارم كفيل ما هستي

از تو نان و نوا رسيد به ما

كرمت نيز روزي ما شد

جود و لطف و عطا رسيد به ما

از ازل "مقتدا" رسيد به تو

از ازل "اقتدا" رسيد به ما

در كنار تو هر چهارشنبه

" يا رضا يا رضا" رسيد به ما

حجت الله اي ولي خدا

تا رسيدي خدا رسيد به ما

مانده ام كه غلامي در تو

در دوعالم چرا رسيد به ما؟؟

شكر حق بين مردم دنيا

نوكري شما رسيد به مادر مسير تو ام خداراشكر

من فقير تو ام خداراشكردر هوايت مرا هوايي كن

با نگاهت مرا خدايي كن

گره افتاده است در كارم

فارج الهم گره گشايي كن

توكه آقا هواي من داري

تا نخوردم زمين دعايي كن

بدم اما مس وجودم را

با نگاهي بيا طلايي كن

تو نداري كه دست كم ز كريم

سائلم- آمدم - عطايي كن

علي بن محمد بن علي(ع)

اين دلم را تو مرتضايي كن

روي لطفت حساب وا كردم

روز محشر مرا صدايي كن

همه را برده اي حرم آقا

پس مرا نيز سامرايي كن

بعد از آن هم اگر صلاحم هست

يك شب جمعه كربلايي كنداده ام دل كه دلبرم باشي

همه جا سايه ي سرم باشياز تو عالي جناب ميگويم

از تو اي مستطاب ميگويم

تانفس هست از فضائل تو

بي حساب و كتاب ميگويم

واي بر عقل ناقص من كه

پيش آب از سراب ميگويم

من كجا مدح ناب تان؟؟ اما

هرچه باشد صواب ميگويم

از عنايات بي حد تو و از

ستم بي جواب ميگوييم

از غم و غصه هايت آقا و

حال و روزي خراب ميگويم

از نم ديده هاي بارانيت

- جگرت شد كباب - ميگويم

عذرخواهم اگركه آقا از

بزم ننگ شراب ميگويم

عذرخواهم گريز ميزنم و

از سر آفتاب ميگويم

از مي و تشت و خيزران و لبي

از اسيرو طناب ميگويممست لايعقلي كه بد ميزد

گاه بر تشت هم لگد ميزد
***