بازگشت

قائم


تمام زاويه ها را كشيده اي قائم

آهاي سرو قدِ سرترين سرت سالمغزال "اُم ولد"نور چشم هاي جواد

پدر بزرگ شب قدر-حضرت قائم-پدر:غريب پدر:آشنا پدر:مظلوم

پسر:مراد پسر:مجتهد پسر:عالمنشانه هاي امامت تمام شد وقتي

شكفت كنج لبت خالي از بني هاشمتو با لباس سپيدي و بالباس سياه

براي ديدن تو كعبه مي شود عازمدرست نيمه ي ذي الحجه بعد حج هر سال

تو مَحرمي و حرم مي شود تو را مُحرمزيارتي به بلنداي جامعه از توست

زيارتي كه شب قدر مي شود لازمزيارتي كه خودش هست "محتشم"پرور

درست كرده به كرّات "اكبر ناظم"دوتا فقط همه ي راز جامعه ست بگو

فقط"بكم فتح الله" فقط "بكم يختم"
***