بازگشت

گلواژه ي عشق


در پيروي از عشيره ات شيعه شدم

در پرتو حسن سيره ات شيعه شدم

هادي قلوب حق طلب ادركني

يا جامعه ي كبيره ات شيعه شدم

***

منظومه ي معرفت بدان جامعه را

در فكر و دل و جان بنشان جامعه را

گر راه نجات طالبي ، حجت حق

فرمود سه مرتبه : بخوان جامعه را

***

داريم ز دوست ماتم و شادي را

عزّ و شرف و غيرت و آزادي را

صد شكر كه جا به دفتر دل داديم

گلواژه ي عشق حضرت هادي را
***