بازگشت

جامعه را مي خواندم


يادتان هست نوشتم كه دعا مي خواندم

داشتم كنج حرم جامعه را مي خواندماز كلامت چه بگويم كه چه با جانم كرد

محكمات كلمات تو مسلمانم كردكلماتي كه همه بال و پر پرواز است

مثل آن پنجره كه رو به تماشا باز استكلماتي كه پر از رايحهً غار حراست

خط به خط جامعه آيينهً قرآن خداستعقل از درك تو لبريز تحير شده است

لب به لب كاسه ي ظرفيت من پر شده استهمه ي عمر دمادم نسروديم از تو

قدر دركِ خودمان هم نسروديم از تومن كه از طبع خودم شكوه مكرر دارم

عرق شرم به پيشاني دفتر دارمشعرهايم همه پژمرد و نگفتم از تو

فصلي از عمر ورق خورد و نگفتم از تودل ما كي به تو ايمان فراوان دارد

شيرِ در پرده به چشمان تو ايمان داردبيم آن است كه ما يك شبه مرداب شويم

رفته رفته نكند جعفر كذاب شويمتا تو را گم نكنم بين كوير اي باران

دست خاليِ مرا نيز بگير اي بارانمن زمين گيرم و وصف تو مرا ممكن نيست

كلماتم كلماتي ست حقير اي بارانياد كرد از دل ما رحمت تو زود به زود

ياد كرديم تو را دير به دير اي باراننام تو در دل ما بود و هدايت نشديم

مهرباني كن و ناديده بگير اي بارانما نمرديم كه توهين به تو و نام تو شد

ما كه از نسل غديريم ، غدير اي بارانپسر حضرت دريا! دل مارا درياب

ما يتيميم و اسيريم و فقير اي بارانسامرا قسمت چشمان عطش خيزم كن

تا تماشا كنمت يك دل سير اي باران
***