بازگشت

مولاي خوبي


اي آفتاب شيعه ! اي مولاي خوبي
يا حضرت هادي كه محبوب قلوبي
اي متقي! معصوم! اي ماه مقرب
اي روي لب هايت هميشه ذكر يا رب
اي منتخب! اي آنكه نور ماه هستي
هادي ِ هر گمگشته ي گمراه هستي
اي ياور دين خدا،حافظ به اسرار
گنجينه ي علم خدا! اي خوب كردار
اي ذكر حق دائم نشسته بر لبانت
پيوسته مي چرخد به تسبيح اش زبانت
اجداد تو جمله صداقت پيشه بودند
با بندگي و عشق از يك ريشه بودند
در راه حق،اجداد تو ايثار كردند
خود را فداي دين، فداي يار كردند
آري شما، مردان حق، خزّان علم ايد
اهل كرم، اهل وفا، سرحد حلم ايد
يعني خدا دردانه ي افلاكتان كرد
ايمن شديد از فتنه ها و پاكتان كرد
پيغمبران قبل را تصديق كرديد
دين خدا را در زمين تبليغ كرديد
حق با شما و در شما، منكم...اليكم
آيات حق را در شما ديدند مردم
تنها گواهانيد در دنياي فاني
اي "چارده" ماه بلند ِ آسماني
خلق خدا را سوي او ارشاد كرديد
ويرانه ي دل را شما آباد كرديد
مهر شما يعني سلامت، دوري از غم
انكارتان يعني دَرَك...يعني جهنم
بوديد انواري به گرداگرد اين عرش
تا آنكه نازل كردتان معبود بر فرش
روشن زمين از بركت نور شما شد
حب شما، سرمنشاء حب خدا شد
فعل شما خير است،رفتار شما حق
گفتارتان صدق است،آري! صدق مطلق
اينك شهادت مي دهم ايمان خود را
در راهتان من مي گذارم جان خود را
من با دلم تسليم تان هستم هميشه
در مكتب تعليم تان هستم هميشه
جز با شما با هيچ كس پيمان ندارم
گر پا دهد در راهتان سر مي گذارم
يا اولياء الله ! در روز قيامت
من را اميدي هست...اميد شفاعت
من را هميشه.. تا ابد... نعم الاميريد
من را شما ، امروز و فردا دست گيريد
باشد كه از عشق شما و اين محبت
من بازگردم نزدتان هنگام رجعت

***