بازگشت

طلعت نور دهمين اختر امامت امام هادي عليه السلام


البشارت كه دَهُم حُجّت سبحان آمد شافع هر دو سرا، رهبر ايمان آمد سَروَر عالميان، محور امكان آمد كه جهان از رخ وي، روضه
رضوان آمد پرتو مهر رخش، تا به زمين پيدا شد دستههاي مَلك از عرش برين پيدا شد رهبر عالميان، آن كه جهان را سبب است
تحت فرمان وي، افواج مَلك با ادب است طيّب و طاهر و هادي و نقيّاش لقب است خسرو مُلك عجم، قائد قوم عرب است شرع
احمد ز وجودش به جهان پاي گرفت مهر وي در دل صاحب نظران جاي گرفت هم نبيّ خوي و عليّ صولت و زهراء عصمت
حسني حلم و حسين شجعت و سجّاد آيت باقري علم و ز صادق به صداقت نِسبت كاظمي عفو و رضا خوي و جوادي همّت پدر
( عسكري و جدِّ وليّ عصر است آن كه بر پرچم وي آيت فتح و نصر است

***