بازگشت

نامگذاري امام هادي


از باب تيمّن و تبرّك ، امام جواد نام اجداد بزرگوارش را بر فرزند نهاد (علي) نام اميرالمو منين و زين العابدين و سيد الساجدين علي بن الحسين . اين نامگذاري بسيار بجا بود و امام دهم به حكم وراثت ، خصوصيات اجداد را در خود داشت . او بلاغت و سخنوري را از اميرالمو منين به ارث برده بود و تقوا و عبادت وي همانند سيد الساجدين بود .

***