عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   اشاره  
  2   امام و هدايت زندانبان  
  3   هشت سال تلاش در مدينه  
  4   مهم ترين پيام اين جريان  
  5   خورشيد در زندان  
  6   تعيين وكلا  
  7   تقويت پايگاه هاي علمي  
  8   تأييد فقها و ارجاع به آنها  
  9   ملاقات حضوري  
  10   ارتباط پنهاني با پيروان  
  11   نامه نگاري  
  12   موضع گيري در برابر انحرافات