عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   مقدمه  
  2   عبادت  
  3   ساده زيستي  
  4   دانش  
  5   آگاهي از اسرار  
  6   سخنوري  
  7   مهرباني  
  8   احترام به اهل دانش  
  9   بخشش  
  10   سخت كوشي  
  11   بردباري  
  12   شكوه و هيبت