عبارت قسمت
تعداد كل:27

رديف عنوان
  1   بردن شخصي با طي الارض به بغداد  
  2   احترام پرندگان به امام هادي  
  3   اطاعت شير وحشي و شفاي جن مريض  
  4   ذليل شدن شيرها و درندگان وحشي  
  5   تواضع و محبت شيران درنده  
  6   قوي شدن شگفت انگيز حيوان  
  7   رها كردن شتر در بيابان  
  8   دانا شدن به هفتاد و سه زبان  
  9   مأمورين غيبي  
  10   نجات پيدا كردن از مرگ  
  11   يافتن جوابهاي غيبي از زير جانماز  
  12   كله ي پوسيده ي آدمي در زير خاك  
  13   اين چنين صحرا از قبرها پر مي شود  
  14   وزيدن باد و بلند كردن پرده  
  15   بي اختيار پياده شدن از اسب  
  16   شمشيرهاي برهنه ي غيبي  
  17   پر شدن ملائكه ي مسلح مابين آسمان و زمين  
  18   نفرين امام هادي بر متوكل ملعون  
  19   زنده شدن عكس شير وحشي و دريدن ساحر  
  20   زنده كردن غلامان كشته شده  
  21   ظاهر شدن چشمه ي آب و درخت از غيب  
  22   ظاهر شدن جسماني امام هادي به صورتهاي مختلف  
  23   تبديل ريگها به طلاهاي خالص  
  24   درآوردن سكه هاي نقره از زمين  
  25   آشكار كردن باغها، قصرها و حوريان و غلمان بهشتي  
  26   جواب دادن به سؤالات نامه هاي باز نشده  
  27   نفرين امام هادي بر شخص جسارت كننده